MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT หัวข้อ link
MOIT5 ไตรมาสที่ 1
MOIT5 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT5 2. สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564- เดือนธันวาคม 2564 ดังนี้
MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564
MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564
MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564
MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT5 ไตรมาสที่ 2
MOIT5 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT5 2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565 ดังนี้
MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565
MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565
MOIT5 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT5 ไตรมาสที่ 3
MOIT5 1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT5 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้
MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565
MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565
MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2565
MOIT5 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT5 ไตรมาสที่ 4
MOIT5 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT5 2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565 ดังนี้
MOIT5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565
MOIT5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565
MOIT5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565
MOIT5 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน