เบอร์ติดต่อภายใน

หน่วยงาน เบอร์ติดต่อภายใน
โรงพยาบาลบ้านไผ่ 043-274141 ต่อ 0
ห้องฉุกเฉิน 043009900 ต่อ 771065 (voip phone รพ.ขอนแก่น)
ตึกผู้ป่วยหญิง 043009900 ต่อ 771066 (voip phone รพ.ขอนแก่น) หรือ 043-274141 ต่อ 2100
ตึกผู้ป่วยชาย 043009900 ต่อ 771067 (voip phone รพ.ขอนแก่น) หรือ 043-274141 ต่อ 2300
ตึกผู้ป่วยเด็ก 043009900 ต่อ 771206 (voip phone รพ.ขอนแก่น) หรือ 043-274141 ต่อ 2200
ตึกผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 4 043009900 ต่อ 771068 (voip phone รพ.ขอนแก่น) หรือ 043-274141 ต่อ 2400
ตึกผู้ป่วยพิเศษชั้น 5 043009900 ต่อ 771207 (voip phone รพ.ขอนแก่น) หรือ 043-274141 ต่อ 2500
งานธุรการ 043-274141 ต่อ 1100 หรือ 0
งานการเงิน 043-274141 ต่อ 1202
งานการเจ้าหน้าที่ 043-274141 ต่อ 1205
งานประกันสุขภาพ 043-274141 ต่อ 2104
งานซักฟอก 043-274141 ต่อ 3101
งานจ่ายกลาง 043-274141 ต่อ 3201
งานคลังเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 043-274141 ต่อ 3303
งานพัสดุครุภัณฑ์ 043-274141 ต่อ 3301