เบอร์ติดต่อภายใน

หน่วยงาน เบอร์ติดต่อภายใน
โรงพยาบาลบ้านไผ่ 043-274141 ต่อ 0
ห้องฉุกเฉิน 043009900 ต่อ 771065 (voip phone รพ.ขอนแก่น) หรือ 043-274141 ต่อ 1121-1122
ตึกผู้ป่วยหญิง 043009900 ต่อ 771066 (voip phone รพ.ขอนแก่น) หรือ 043-274141 ต่อ 2100
ตึกผู้ป่วยชาย 043009900 ต่อ 771067 (voip phone รพ.ขอนแก่น) หรือ 043-274141 ต่อ 2300
ตึกผู้ป่วยเด็ก 043009900 ต่อ 771206 (voip phone รพ.ขอนแก่น) หรือ 043-274141 ต่อ 2200
ตึกผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 4 043009900 ต่อ 771068 (voip phone รพ.ขอนแก่น) หรือ 043-274141 ต่อ 2400
ตึกผู้ป่วยพิเศษชั้น 5 043009900 ต่อ 771207 (voip phone รพ.ขอนแก่น) หรือ 043-274141 ต่อ 2500
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน | 043-274141
หน่วยงาน เบอร์ติดต่อภายใน
ห้องยา (OPD) 1 1101
ห้องยา (OPD) 2 1102
ห้องเก็บเงิน 1103
ห้องหัตถการ(OPD) 1104
ห้องตรวจ1(กุมารเวช) 1105
ห้องตรวจ2(NCD GP) 1106
ห้องตรวจ3(NCD MED) 1107
ห้องตรวจ4(MED ทั่วไป) 1108
ห้องตรวจ5(เวชปฏิบัติ) 1109
ห้องตรวจ6(ศัลยกรรม) 1110
OPD(หน้าห้องตรวจ1-2) 1111
OPD(หน้าห้องตรวจ3-4) 1112
OPD(หน้าห้องตรวจ5-6) ศัลย์กระดูก 1114
OPD(หน้าห้องตรวจ7-8) 1115
ห้องบัตร/Admidcenter 1116
ห้อง X-Ray 1117
งานแผน/ศูนย์ประกัน 1118
เวชระเบียน 1119
คลินิกARI 1120
ER 1 1121
ER 2 1122
Refer (งานศูนย์ส่งต่อ) 1123
ศูนย์เปล 1124
งานการเจ้าหน้าที่ 1203
งานสุขศึกษา 1204
กลุ่มการพยาบาล 1205
พญ.พรวรี 1206
ห้องฟอกเลือด/ไต 1207
ห้องชันสูตร/แลบ 1208
ห้องผู้อำนวยการ 1209
หัวหน้าคลัง(วชย.) 1211
ห้องทันตกรรม 1212
การเงิน 1202
ห้องคลอด 1301
วิสัญญี 1 1302
วิสัญญี 2 1303
OR (ห้องผ่าตัด) 1 1304
OR (ห้องผ่าตัด) 2 1305
ห้องพยาบาลชั้น1 (ตึกหญิง) 2100
ศูนย์เปล อาคารผู้ป่วยใน114 2101
ห้องARI 1 2102
ห้องARI2 2103
ห้องประกันสังคม 2104
ห้องพยาบาลชั้น 2 (ตึกเด็ก) 2200
ห้องพยาบาลชั้น 2 (ตึกเด็ก) 2201
ห้องผู้ป่วยแยกโรค 1 2202
ห้องผู้ป่วยแยกโรค 2 2203
ห้องผู้ป่วยรวม 1 2204
ห้องผู้ป่วยรวม 2 2205
ห้องผู้ป่วยรวม 3 2206
ห้องผู้ป่วยรวม 4 2207
ห้องพยาบาลชั้น 3 (ตึกชาย) 2300
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน ชั้น 3 2301
ห้องพยาบาลชั้น 4 (ห้องพิเศษ) 2400
ห้องพิเศษ 401 2401
ห้องพิเศษ 402 2402
ห้องพิเศษ 403 2403
ห้องพิเศษ 404 2404
ห้องพิเศษ 405 2405
ห้องพิเศษ 406 2406
ห้องพิเศษ 407 2407
ห้องพิเศษ 408 2408
ห้องพิเศษ 409 2409
ห้องพิเศษ 410 2410
ห้องพิเศษ 411 2411
ห้องพิเศษ 412 2412
ห้องพิเศษ 413 2413
ห้องพยาบาลชั้น 5 (ห้องพิเศษ) 2500
ห้องพิเศษ 501 2501
ห้องพิเศษ 502 2502
ห้องพิเศษ 503 2503
ห้องพิเศษ 504 2504
ห้องพิเศษ 505 2505
ห้องพิเศษ 506 2506
ห้องพิเศษ 507 2507
ห้องพิเศษ 508 2508
ห้องพิเศษ 509 2509
ห้องพิเศษ 510 2510
ห้องพิเศษ 511 2511
ห้องพิเศษ 512 2512
ห้องหัวหน้าพยาบาล 2513
ห้องเวชระเบียน 2514
ห้องเวชระเบียน 3101
ซักฟอก 3102
ซ่อมบำรุง 3103
คลังยา ชั้น1 3105
บ่อบำบัดน้ำเสีย 3201
จ่ายกลาง/ซัพพลาย 3202
คลังยา ชั้น2 3205
โรงครัว 3301
พัสดุ 3302
หัวหน้าพัสดุ 3303
แพทย์แผนจีน 4311
แพทย์แผนไทย 4305
คลินิค NCD รพ.เก่า 4308
กายภาพ 4306
งานปฐมภูมิและองค์รวม 4315
จิตเวชและยาเสพติด 4303