ทำเนียบผู้อำนวยการ

ลำดับ ชื่อ ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายแพทย์สมพงษ์ จันทขันธ์ พ.ศ.2498 - 2500
2 นายแพทย์ชิน ยุวชิต พ.ศ.2500 - 2503
3 นายแพทย์วิชิต มธุรสภาษณ์ พ.ศ.2503 - 2508
4 นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร พ.ศ.2508 - 2517
5 นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ พ.ศ.2517 - 2528
6 นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ พ.ศ.2528 - 2535
7 นายแพทย์สุริยา รัตนปริญญา พ.ศ.2535 - 2541
8 แพทย์หญิงอัมพร รัตนปริญญา พ.ศ.2541 - 2545
9 นายแพทย์ประยูร โกวิทย์ พ.ศ.2545 - 2561
10 นายแพทย์อดุลย์ บำรุง พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน