ประวัติโรงพยาบาล

ความเป็นมา
  โรงพยาบาลบ้านไผ่ เดิมมีพื้นที่ 8 ไร่เศษ เริ่มให้บริการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2498 จากการเป็นสถานีอนามัยชั้น 2 ประจำอำเภอ ยกระดับขึ้นมา กระทั้งปีพุทธศักราช 2539 ได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง โรงพยาบาลบ้านไผ่ มีผู้อำนวยการมาแล้ว 10 ท่าน ปัจจุบันมีนายแพทย์อดุลย์ บำรุง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่
  โรงพยาบาลบ้านไผ่ มีบุคลากรที่ให้บริการประชาชนประกอบด้วย แพทย์เฉพาะทางฯและแพทย์ทั่วไป 23 คน เจ้าหน้าที่อื่นๆ 367 คน รวมทั้งสิ้น 390 คน   ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ครอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ อีกทั้งโรงพยาบาลบ้านไผ่ ยังมีศักยภาพ ในการรับส่งต่อผู้ป่วยในอำเภอใกล้เคียง เพื่อผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางไปรักษาต่อในตัวจังหวัด
วีดีทัศน์ประวัติโรงพยาบาลแห่งเดิม และ โรงพยาบาลบ้านไผ่แห่งใหม่
โรงพยาบาลบ้านไผ่ แห่งเดิม
...
โรงพยาบาลบ้านไผ่ แห่งใหม่
...